Privacy statement Research 2Evolve B.V.

Research 2Evolve B.V. respecteert te allen tijde uw privacy.

Algemeen

Dit is het privacy statement van Research 2Evolve B.V. (hierna Research 2Evolve). Hierin leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Research 2Evolve te Hilversum is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en Esomar. Het bureau houdt zich aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze gedragscode regelt verschillende ethische en zakelijke basisprincipes: – rechten van de respondent – waarborg van anonimiteit van de respondent – beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker – wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

Research 2Evolve verzamelt onderzoeksgegevens op verschillende manieren: via schriftelijke, telefonische, online en face-to-face enquêtering en via kwalitatief onderzoek zoals groepsgesprekken en diepte-interviews.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Research 2Evolve verzamelt niet méér gegevens en verwerkt deze niet in identificeerbare vorm langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Research 2Evolve heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben.

Bescherming privacy

Bij uitvoering van marktonderzoek volgt Research 2Evolve de volgende gedragsregels:

 • Research 2Evolve informeert de respondent over het doel van het onderzoek;
 • Research 2Evolve benadert de respondent die aan het onderzoek deelneemt met respect, ook wanneer hij/zij niet wenst deel te nemen aan het onderzoek;
 • Research 2Evolve verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek;
 • Research 2Evolve verwerkt gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek, wij anonimiseren zo snel mogelijk de onderzoeksresultaten;
 • Research 2Evolve rapporteert nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
 • Research 2Evolve heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik;
 • Research 2Evolve houdt alle persoonsgegevens die worden verzameld en bewerkt geheim en verstrekt persoonsgegevens alleen aan geautoriseerde functionarissen;
 • Daarnaast onderschrijven wij de Internationale ICC/ESOMAR Code voor het uitvoeren van marktonderzoek.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken indien wij dit kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Dit kan zijn nadat u hier toestemming voor heeft gegeven (bv. deelname aan een panel) of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokkene bent. Maar ook indien dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang, of het gerechtvaardigd belang van onze opdrachtgever, zoals een gemeente.
Indien wij uw persoonsgegevens hebben verkregen van één van onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld een gemeente, verwerken wij uw gegevens op basis van de rechtsgrond waarop deze opdrachtgever uw gegevens verwerkt. Indien u vragen heeft over de wijze waarop deze opdrachtgever met uw persoonsgegevens omgaat, raden wij u aan het privacy statement van deze partij te bekijken of contact met ze op te nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Als u deelneemt aan een onderzoek kunnen achtergrondgegevens van u worden verzameld. Dit betreffen demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, opleiding en persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mail. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u met uw toestemming uit te nodigen voor onderzoek en bij de verwerking van de gegeven antwoorden tot statistieken.

 • Contactgegevens: e-mail, NAW;
 • Achtergrondgegevens: geboortejaar of leeftijd, geslacht, opleiding, samenstelling huishouden;
 • Onderzoeksgegevens: Wij voeren verschillende onderzoeken uit, waarvan de onderwerpen op dit moment nog niet bekend zijn. Er wordt vooral gevraagd naar meningen en/of gedrag van respondenten aangaande een relevant of actueel onderwerp.

Het gebruik van gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en niet om iets te verkopen of toe te sturen. De antwoorden worden anoniem verwerkt (losgekoppeld van uw contactgegevens zoals emailadres en NAW-gegevens) en gerapporteerd aan de opdrachtgevers tenzij u expliciet toestemming geeft om uw gegevens wel door te geven. De bescherming van persoonlijke informatie en het waarborgen van de privacy van deelnemers aan onderzoek heeft onze hoogste prioriteit.

Achtergrondgegevens

Als u deelneemt aan een onderzoek kunnen achtergrondgegevens van u worden verzameld. Dit betreffen demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, opleiding en persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mail. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u met uw toestemming uit te nodigen voor onderzoek en bij de verwerking van de gegeven antwoorden tot statistieken.

De bewaartermijn van gegevens

Na afloop van het onderzoek worden contactgegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Achtergrondgegevens en onderzoeksgegevens worden bij onderzoeken niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en na afronding van het betreffende onderzoek vernietigd. tenzij u lid bent van de digitale panels (gemeente, GGD, woningcorporatie) van Research 2evolve. De persoonlijke gegevens in de digitale panels hebben een langere bewaartermijn dan zes maanden. Wij bewaren deze Persoonlijke gegevens zolang u lid bent van het panel, zodra het panel stopt of als u zich afmeldt voor het panel. Hierna zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen uit het panel.

Opslag van gegevens

Uw gegevens slaan wij alleen op in datacentra in Nederland. Uw gegevens vallen daarmee altijd onder de bescherming van de AVG.

Voor wijziging van uw persoonsgegevens of opzegging van deelname aan ons panel kunt u contact opnemen met privacy@r2e.nl.

Uw rechten als respondent

Uiteraard doet iedere respondent op vrijwillige basis mee een marktonderzoeksproject. De anonimiteit wordt bij Research 2Evolve zo strikt mogelijk gewaarborgd. Als u toestemming heeft gegeven om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat u wel persoonlijk herkend kan worden, dan moet u eerst gemeld worden aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden deze zal worden gebruikt. Uw gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan een derde partij tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
• Recht op informatie: u heeft het recht om aan Research 2Evolve te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
• Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om te controleren of en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.
• Correctierecht: als duidelijk wordt dat uw gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen bij Research 2Evolve om dit te laten corrigeren.
• Recht van verzet: u heeft het recht aan Research 2Evolve te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
• Recht op het wissen van persoonsgegevens: in gevallen waarvoor u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u in een aantal in de AVG aangegeven gevallen, het recht om de persoonsgegevens te laten wissen
• Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Research 2Evolve zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen bij de Research 2Evolve. Dit verzoek kan zowel schriftelijk, als via de website van Research 2Evolve ingediend worden. Research 2Evolve heeft vier weken de tijd vanaf de ontvangst van uw verzoek om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken laten wij weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Research 2Evolve. Aan de hand van een verzoek kan Research 2Evolve aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit.

Maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie (ISO 27001)

Research 2Evolve neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en laat de genomen informatiebeveiligingsmaatregelen zowel intern als extern door specialisten beoordelen. Research 2Evolve voldoet onder andere aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging (ISO27001). Deze standaard beschrijft hoe procesmatig het beveiligen van informatie wordt georganiseerd, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

Slechts een beperkt aantal medewerkers van Research 2Evolve heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De website is voorzien van een SSL-certificaat, wat betekent dat de verbinding tussen de bezoeker en de website versleuteld is. Wij versturen de informatie die u aan ons geeft via een veilige verbinding. Gegevens die via de website worden verstuurd, zijn beschermd tegen afluisteren.

Onze website en in online onderzoeken staan links naar websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende externe website de privacyverklaring van deze website.

Cookies op de website

Voor de website panelinwoners.nl en uitvoeren van de online onderzoeken wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele sessie-cookies om de service te verhogen. Deze cookies verliezen na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid en worden afhankelijk van uw browserinstellingen verwijderd. Er wordt op de website panelinwoners.nl en de uitvoering van de online onderzoeken geen gebruik gemaakt van tracking-cookies.

Research 2Evolve maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de bedrijfswebsite te analyseren.

Informatieaanvragen op de website

U kunt op de website informatie-aanvragen, bijvoorbeeld in de vorm van whitepapers, pro forma offertes of vragen over branches of typen onderzoek aan onderzoekspecialisten. Bij deze aanvragen worden namen, bedrijfsnamen, e-mailadressen en telefoonnummers opgeslagen. De gegevens worden gebruikt om zo nodig (nieuwe) klanten te kunnen mailen of bellen om zo de vragen en opmerkingen die zij hebben te kunnen bespreken en te beantwoorden. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, daarna worden deze gegevens verwijderd uit onze bestanden. De gegevens worden alleen door Research 2Evolvegebruikt, en nooit aan andere partijen doorverkocht of beschikbaar gesteld.

Hoe dien ik een klacht in over de verwerking van mijn gegevens?

Wij nemen klachten uiterst serieus en lossen het graag snel voor u op. Vaak is een telefoontje met ons al voldoende om uw klacht op te lossen. Maar blijft u het oneens, dan kunt u schriftelijk of online een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen bij Research 2Evolve via: klachten@r2e.nl of door het sturen van een brief naar:

Research 2Evolve
T.a.v. de directie
Postbus 918
1200 AX Hilversum

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder op het terrein van privacy.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor Research 2Evolve is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG houdt toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Research 2Evolve. Zo is de FG betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens.

De FG adviseert, informeert en rapporteert aan de organisatie over het omgaan met de persoonsgegevens. Een verwerking van persoonsgegevens met een hoog risico wordt eerst aan de FG gemeld, voordat de verwerking start. De FG is tevens contactpersoon voor Research 2Evolve met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over de aangelegenheden die verband houden met verwerking van uw gegevens kun u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: privacy@r2e.nl. U kunt ook bellen met de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 035 623 2789.

Aanpassingen aan het privacy statement

Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in dit document, als bijvoorbeeld de privacy wetgeving verandert. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ boven aan deze pagina. Wij zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder zij zijn verzameld, tenzij wij uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.